She s got the shot (4) She s got the shot (2)
She s got the shot sheis got the shot